• Kraj dostawy: Polska
 • Zmień

Kraj dostawy:

Koszyk

Regulamin sklepu internetowego

§1. Strony transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.skleprzeznika.pl, jest własnością firmy WEINDICH sp. z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000961900, nr NIP 627-10-14-023, nr Regon 272819628, z siedzibą w Chorzowie przy ul. Adamieckiego 8. Kontakt z Weindich sp. z o.o. jest możliwy pod w/w adresem pocztowym, za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@skleprzeznika.pl oraz telefonicznie pod numerem 32 770 87 87.
 2. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu korzystanie z usług elektronicznych takich jak:
  • zawieranie umów sprzedaży produktu,
  • prowadzenie konta,
  • korzystanie z Newsletteru,
  • czytanie artykułów oraz blogu.
 3. Świadczenie usług wymienionych w §1(2) powyżej jest nieodpłatne.
 4. Okres, na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu konta na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas nieoznaczony, umowa o świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Nabywcę.
  • umowa o świadczenie usługi polegającej na korzystaniu z Newsletteru zawierana jest na czas nieoznaczony – do czasu wycofania zgody przez użytkownika.
 5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
 6. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma WEINDICH sp. z o.o. zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.skleprzeznika.pl, w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu, które pokrywa Nabywca, zgodnie z przedstawionym na stronie cennikiem.
  1. Wyjątek od reguły mogą stanowić zamówienia na kwotę wyższą niż 30 000 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w przypadku których Sprzedawca może negocjować z Nabywcą kwotę wysyłki.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta/dystrybutora.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu, użytkownik potwierdza także zapoznanie się z Polityką prywatności.
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego www.skleprzeznika.pl, w tym przeglądania oferowanego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Sposoby składania zamówień:
  • Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.skleprzeznika.pl. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno w przypadku rejestracji Nabywcy jak również bez rejestracji. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
   • W przypadku rejestracji Nabywcy złożenie zamówienia i zawarcie umowy uwarunkowane jest wypełnieniem przez Nabywcę, w sposób prawidłowy i jednorazowo, formularza rejestracyjnego. W tym celu Nabywca podaje adres e-mail oraz hasło (dzięki któremu będzie mógł zalogować się na swoje konto) oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wybiera przycisk "załóż konto". Na podany wcześniej adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie założenia konta. Po zalogowaniu Nabywca uzupełnia pole "twój panel" podając wymagane dla składania zamówień dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail, kod pocztowy, a następnie zapisuje wprowadzone dane. Po dokonaniu wyboru produktów Nabywca kończy proces składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "jestem świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty".
   • W braku rejestracji Nabywca po dokonaniu wyboru produktów każdorazowo wypełnia formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej podając dane wymienione powyżej oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu. Nabywca kończy proces składania zamówienia poprzez wybranie przycisku "jestem świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty".
  • Telefonicznie. Nabywca może dokonać zamówienia telefonicznie. W takim wypadku konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail oraz danych osobowych koniecznych dla zrealizowania zamówienia.
 5. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Brak podania adresu e-mail powoduje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Nabywcy np. w drodze kontaktu telefonicznego. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą. Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną jest zobowiązany do złożenia przed zawarciem umowy, oświadczenia czy „zawarta umowa, kupiony towar ma/nie ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakteru zawodowego w szczególności czy jest/nie jest związany z kodem PKD wpisanym do CEiDG Klienta.”
 6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.
 7. Zamówienie realizowane jest w przeciągu podanego na stronie terminu dostawy z możliwością opóźnienia, jeżeli pojawił się problem z towarem przeznaczonym na sprzedaż lub na stronie pojawił się błąd systemowy.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy.
 9. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
 10. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę.
 11. Koszty wysyłki są podawane w koszyku Nabywcy podczas składania zamówienia. Wysyłka towarów wielkogabarytowych realizowana jest na paletach. Szczegółowe informacje nt. kosztów wysyłki można znaleźć na podstronie "Koszty dostawy"
 12. Koszty i zasady wysyłki opisane w pkt. 11 dotyczą tylko i wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej (waga do 30 kg). W przypadku zamówień z dostawą poza Unię Europejską oraz w ramach Unii Europejskiej przy przekroczeniu wagi 30 kg, koszty i zasady wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.
 13. Nabywca ma prawo sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy.
 14. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową tzn. nie wszystkie produkty są dostępne "od ręki".
 15. Nieuzasadnione nieprzyjęcie towaru przez Nabywcę spowoduje obciążenie go kosztami przesyłki.

§ 4. Formy płatności

 1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • Płatność przy odbiorze - należność pobiera kurier w momencie dostarczenia towaru, przy czym konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
  • Przedpłata 100% przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego (ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów: 33 1050 1243 1000 0010 0087 6308) na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.
  • Płatność BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
  • Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (tylko dla jednostek budżetowych za wyjątkiem szpitali oraz placówek ochrony zdrowia)
  • Płatność gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy.
  • Leasing dla firm. Umowa leasingowa jest zawierana z operatorem Leaselink - szczegóły oferty
 2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu. Koszt wysyłki za granicę Polski jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Nabywcy.

§ 5. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwroty

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do towaru może być dołączona karta gwarancyjna.
 3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: w siedzibie Sprzedającego bądź u Producenta.
 4. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru Nabywca stwierdzi, że towar jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) bądź może reklamować towar u Sprzedającego. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej sprzedawcy poprzez; wysłanie na adres mailowy zgłoszenia reklamacyjnego w dowolnej formie, najlepiej z formularzem reklamacyjnym lub w formie pisemnej na adres pocztowy podany w §1 ust. 1 powyżej, bądź na adres pocztowy producenta wskazany w dokumencie gwarancji lub poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego. Prosimy, o dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego wraz z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży.
 5. Postępowanie reklamacyjne u producenta odbywa się w sposób i na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.
 6. Postępowanie reklamacyjne u Sprzedawcy odbywa się w następujący sposób i na następujących zasadach:

  Nabywcy będący konsumentami (osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą o ile zawarte umowy sprzedaży nie posiadają dla nich charakteru zawodowego):
  • Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową Nabywca może żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym wybór sposobu realizacji reklamacji należy do Sprzedającego, który bierze pod uwagę czy realizacja żądania Nabywcy jest możliwa albo nie rodzi nadmiernych kosztów po stronie Sprzedającego.
  • Nabywca wysyła reklamowany towar na koszt Sprzedającego.
  • O sposobie załatwienia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w terminie 14 od dnia dostarczenia reklamowanego towaru na piśmie albo e-mailowo. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy w rozsądnym czasie, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu, albo wcześniejsza naprawa lub wymiana były bezskuteczne), Nabywca może żądać obniżenia ceny, może odstąpić o umowy lub może przyjąć innych dostępny w sklepie towar zaoferowany mu przez Sprzedającego.
  • Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za inne niż zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową jeżeli istniał on w chwili dostarczenia towaru Nabywcy i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zamontowania oraz użytkowania zakupionego towaru. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego zamontowania towaru jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Nabywcę wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią będącą dostawcą towaru, w tym towaru z elementami cyfrowymi.
  • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Nabywca został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

  Nabywcy nie będący konsumentami:
  Zastosowanie mają właściwe postanowienia ogólnych warunków sprzedaży „OWS Weindich" dostępne na stronie https://www.gastrosilesia.pl/ogolnewarunkisprzedazy,2,2,2232.

 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu:
  • Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Nabywca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skleprzeznika.pl
  • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Nabywcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Nabywcę sposób.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ((t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje wyłącznie nabywcy będącemu konsumentem oraz przedsiębiorcy, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po upływie w/w terminu 14 dni prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument, oraz osoba o której mowa w zdaniu pierwszym, może skorzystać z formularza o odstąpieniu. Konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez odstępującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego. Odstępujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego. Dokonane przez odstępującego płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył odstępujący lub w inny sposób, na który wyraził zgodę. Sprzedający zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych przez odstępującego do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,jeżeli sam go nie odbiera. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego. Konsument zwracając towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. W przypadku sporu, Nabywca będący konsumentem ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

§ 7. Newsletter

 1. Dla korzystania z Newsletteru wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla użytkowników niebędących Nabywcami oraz użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newsletteru należy:
  • wypełnić formularz subskrypcji Newsletteru dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub
  • wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newsletteru jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newsletteru na stronach internetowych Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newsletteru.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newsletteru. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newsletteru.

§ 8. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia oraz rejestracja w newsletterze są równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Szczegółowe informacje na temat przechowywania i przetwarzania danych definiuje POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9. Rozwiązanie umowy

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
  • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newsletteru).
  • Nabywca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@skleprzeznika.pl
  • Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Nabywca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 10. Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.
 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, będzie rozstrzygał Sąd. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą sporów, w których stroną jest konsument lub przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 4. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: WEINDICH sp. z o.o., ul. Karola Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów, tel. 32 746 91 00.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy. Dodatkowo Sprzedający wysyła wraz z przesyłką wydrukowaną fakturę VAT zawierającą istotne postanowienia umowy.
 6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Przy umowach sprzedaży towarów i usług oferowanych przedsiębiorcom (relacje typu B2B) obowiązuje „OWS Weindich" dostępny na stronie https://www.gastrosilesia.pl/ogolnewarunkisprzedazy,2,2,2232.
 

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.